Polityka prywatności

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Przedsiębiorstwo Analizy Mediów MEDIA RESEARCH Ryszard Jarczyk”, Ul. Lwowska 17/4, 30-548 Kraków, NIP: 8691954231

2) Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Ryszarda Jarczyk, z którym można kontaktować się: listownie na adres: „Przedsiębiorstwo Analizy Mediów MEDIA RESEARCH Ryszard Jarczyk”, Ul. Lwowska 17/4, 30-548 Kraków, przez e-mail: biuro@smartdom24.pl

3) Dane osobowe pozyskane będą przetwarzane w następujących celach: – związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy, – związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, – udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi, – jednorazowego kontaktu telefonicznego lub mailowego w związku z zadanymi pytaniami.

4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: – niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), – konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), – niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi/umowy.

6) Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: – podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie n.p. ksiegowy oraz – organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

7) Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.

8) Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: – czasu obowiązywania umowy, – przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określny czas, – okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.

9) Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do: – dostępu do swoich danych osobowych, – żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, – żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, – żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego, – przenoszenia swoich danych osobowych, – wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.

11) Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

12) Zmiany w polityce prywatności

Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszej polityce prywatności, zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi. Aktualna wersja polityki prywatności będzie dostępna na stronie internetowej https://www.smartdom24.pl

Data aktualizacji polityki prywatności: 01.02.2021.